UAB "BE PARTNERIU" PIRKIMO TAISYKLĖS

 

 1.  Bendrosios nuostatos

1.1. UAB "Be partneriu" (toliau - Pardavėjas) priklausančioje internetinėje parduotuvėje www.stanikas.lt (toliau - Parduotuvė) prekyba vykdoma vadovaujantis šiomis taisyklėmis (toliau - Taisyklės).

1.2. Laikoma, kad asmuo, kuris užpildo Parduotuvės vartotojo registracijos formą ir patvirtina šias Taisyklės paspausdamas nuorodą „Susipažinau ir sutinku", yra susipažinęs su Taisyklėmis ir besąlygiškai sutinka su jose nurodytomis visomis sąlygomis.

1.3. Užsiregistravęs Vartotojas tampa Parduotuvės klientu (toliau - Klientas), kuris įgyja Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas.

1.4. Pardavėjas turi teisę bet kada apriboti Kliento teises arba panaikinti registraciją, jeigu Klientas nesilaiko Taisyklėse nustatytų sąlygų.

1.5. Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktus Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu iš anksto neįspėdamas Kliento pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Naujos Taisyklės įsigalioja nuo jų patalpinimo į Parduotuvę dienos. Kliento užsakymai pateikti iki Taisyklių pakeitimo įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojančias Taisykles.

1.6. Pardavėjas nėra atsakingas ir nekompensuoja Klientui jo patirtos žalos, kurį kyla dėl Taisyklėse numatytų sąlygų nesilaikymo.

 

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Vartotojas prieš tapdamas Klientu turi užsiregistruoti Pardavėjo svetainėje www.stanikas.lt registracijos metu pateikdamas prašomus asmens duomenis.

2.2. Kliento registraciją patvirtinama automatiškai, nurodytu el. pašto adresu išsiunčiant Kliento pasirinktą vartotojo vardą ir slaptažodį su nuoroda, kurią Klientui paspaudus patvirtinama ir užbaigiama sėkminga registracija.

2.3. Klientas sutinka, kad Pardavėjas turi teisę tvarkyti Kliento asmens duomenis, šiose Taisyklėse nurodytais atvejais ir tikslais.

2.4. Pardavėjas patvirtina, kad Kliento asmens duomenys bus naudojami Kliento identifikavimui užsakant prekę, užsakytų prekių pristatymui ir rinkodaros tikslais, išskyrus tuos atvejus, kai Klientas išreiškia rašytinį pageidavimą nenaudoti jo asmens duomenų rinkodaros tikslais.

2.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Kliento asmens duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių tiekimo ir pristatymo ar kitas su Kliento užsakymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais Kliento asmens duomenys gali būti atskleisti, kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Kliento sutikimu.

2.6. Pardavėjas įsipareigoja užtikinti Kliento asmens duomenų apsaugą LR įstatymų numatyta tvarka.

2.7. Klientas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti jokiai trečiai šaliai. Pažeidus šią Taisyklių sąlygą visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Klientui. Klientas sužinojęs apie jo prisijungimo duomenų atskleidimą nedelsdamas apie tai informuoja Pardavėją, kuris atsižvelgdamas į Kliento pranešimą užblokuoja Kliento prisijungimą. Dėl pakartotinio Kliento registracijos aktyvavimo šalys susitaria atskirai.

 

3. Prekių kaina ir apmokėjimo tvarka

3.1. Prekių užsakyme ir Parduotuvėje patalpintų bei parduodamų Prekių kainos nurodytos su PVM.

3.2. Mokestis už transportavimą nurodomas, kai suformuojamas užsakymas, iki jo patvirtinimo.

3.3. Klientas už užsakytas Prekes gali atsiskaityti vienu iš būdų:

3.3.1. Bankiniu pavedimu, nurodydamas užsakymo numerį arba mokant grinais (tik Panevėžyje).

3.4. Pateikdamas užsakymą Klientas įsipareigoja už Prekes atsiskaityti laiku. Prekių pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentu laikoma Pardavėjui užsakymo priėmimo patvirtinimas.

3.5. Kai mokama Bankiniu pavedimu, Klientas įsipareigoja atsikaityti per 48 valandas nuo užsakymo patvirtinimo. Neatsiskaičius per 48val., po 76val. užsakymas anuliuojamas.

4. Prekių užsakymas

4.1. Klientas pasirinkęs jam patikusią Prekę pateikia Pardavėjui užsakymą. Kliento patvirtintas užsakymas Pardavėjui išsiunčiamas automatiniu būdu (paspaudus "Patvirtinti užsakymą").

4.2. Klientui patvirtinus Prekių krepšelį užsakymas formuojamas automatiniu būdu. Automatiniu būdu patalpinami Kliento asmens duomenys, kuriuos Klientas pateikė registracijos metu, Prekės identifikacinis kodas ir kaina. Trūkstamus duomenis į užsakymą įrašo Klientas.

4.3. Kiekvieną kartą Klientas tvirtindamas užsakymą patvirtina, jog sutinka su tuo momentu galiojančiomis Taisyklėmis.

4.4. Patvirtindamas užsakymą, Klientas įsipareigoja patikrinti ar visi jo asmens duomenys yra teisingi. Suradęs neatitikimų Klientas įsipareigoja duomenis pataisyti ir tik tuomet patvirtinti užsakymą.

4.5. Klientas įsipareigoja užsakymo formoje pažymėti, kokiu būdu bus vykdomas Prekės apmokėjimas ir pristatymas.

4.6. Prekės užsakymas pradedamas vykdyti:

4.7. Klientas pildydamas užsakymą nurodo Prekės individualias savybes (spalva, dydis, t.t.), kiekį, Prekes priimsiantį asmenį (kai Prekes priima ne pats Klientas) ir pageidaujamą pristatymo laiką bei kitus duomenis reikalingus prekes pristatymui.

4.8. Kai Klientas pageidauja, kad Prekės būtų pristatytos kitu adresu arba jas gautų kitas gavėjas, užsakyme nurodomas naujas prekių pristatymo adresas ir gavėjo duomenys. Nurodant kitą Prekių gavėją už Prekes galima atsiskaityti tik išankstiniu mokėjimu.

4.9. Užsakymas laikomas pateiktu Pardavėjui tik nuo to momento, kada Pardavėjas jį gauna ir patvirtina pakeisdamas užsakymo vykdymo būseną į "Vykdomas".

4.10. Pardavėjas priima ir patvirtina tik teisingai užpildytus užsakymus.

4.11. Kliento pateiktą užsakymą Pardavėjas patvirtina per 48 valandas nuo jo gavimo momento.

 

5. Prekių pristatymas ir įteikimas

5.2. Kai Klientas pasirenka Bankiniu pavedimu, Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekes Klientui per 1-3) darbo dienas po užsakymo apmokėjimo, jei nesusitarta kitaip.

5.3. Pardavėjas Prekių pristatymą vykdo pasitelkdamas trečiuosius asmenis - pašto kurjerius. Prieš pristatydami prekę kurjeriai iškilus būtinybei turi teisę susisiekti su Klientu ir pasitikslinti dėl tikslaus laiko, kuriuo Klientas priims pristatomas Prekes. Jeigu užsakyme nenurodytas kitas Prekes priimantis asmuo, jas priimti privalo pats Klientas.

5.4. Tais atvejais, kai Klientas negali priimti sutartu laiku Prekių, jis nedelsdamas informuoja telefonu Prekes pristatantį kurjerį ir Pardavėją.

5.5. Jeigu Kliento nurodytu adresu ir su juo suderintu laiku Prekės pristatomos, tačiau Klientas nerandamas, Klientas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo.

5.6. Prekių kiekį, nomenklatūrą ir kokybę Klientas kruopščiai patikrina Prekės perdavimo momentu. Priimdamas Prekę Klientas privalo pasirašyti Prekės pristatymo dokumentuose, patvirtindamas, kad Prekė jam buvo įteikta.

5.7. Visas pastabas dėl akivaizdžių Prekių trūkumų Klientas privalo pareikšti raštu priimdamas Prekes. Pretenzijas dėl Prekių paslėptų trūkumų Klientas gali pareikšti raštu ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo Prekių gavimo.

5.8. Pardavėjas įsipareigoja Prekes pristatyti užsakyme nurodytu adresu ir terminais. Jeigu paaiškėja, kad Pardavėjas negali pristatyti Prekės numatytu terminu, jis nedelsdamas apie tai informuoja Klientą.

5.9. Klientui apmokėjus už Prekes Pardavėjas Klientui elektroniniu būdu išsiunčia sąskaitą faktūrą.

5.10. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu šis pažeidimas atsirado dėl Kliento kaltės.

 

6. Prekių garantijos

6.1. Pardavėjas pareiškia, kad Prekės atitinka šioms Prekėms keliamus įprastus kokybinius reikalavimus. Kiekvienos Parduotuvėje parduodamos Prekės bendros savybės pateikiamos prie kiekvienos Prekės esančiame Prekės aprašyme.

6.2. Pardavėjas neatsako už tai, jeigu Parduotuvėje esančios Prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realių šių Prekių savybių dėl Kliento naudojamų ryšio priemonių perteikiamo vaizdo ypatybių.

6.3. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekės įteikimo Klientui momento. Prekių garantiniai terminai numatomi Prekės garantiniuose dokumentuose arba kai konkretus garantinis laikotarpis nesuteikiamas - LR įstatymuose numatytais pagrindais.

6.4. Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą, jei Klientas ar asmenys, kuriems Klientas perdavė Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios Prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė Prekių transportavimo, laikymo, naudojimo ir / ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi Prekių įpakavimo ar kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu ar Prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas Kliento ar kitų asmenų, kuriems Klientas pardavė Prekes, veiksmų.

 

7. Prekių grąžinimas

7.1. Klientui parduotų Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo".

7.2. Klientas turi teisę grąžinti kokybišką Prekę dėl subjektyvių priežasčių ar individualių Prekės požymių, kurie neatitinka Kliento poreikio (pvz.: avalynės, drabužių dydžiai, ir t.t.) per 7 (septynias) dienas nuo Prekės įteikimo Klientui momento.

7.3. Grąžindamas Prekę Klientas privalo užpildyti Prekės grąžinimo dokumentą, kurį privalo patekti kartu su grąžinama Preke.

7.4. Pardavėjas Prekės iš Kliento priima, jeigu:

7.4.1. Prekė nenaudota, nepraradusi savo prekinės išvaizdos bei nėra sugadinta Kliento;

7.4.2. Prekė pateikiama originalioje tvarkingoje pakuotėje;

7.4.3. Grąžinama pilna Prekės komplektacija, Prekės garantiniai dokumentai;

7.4.4. Klientas pateikia Prekės įsigijimo dokumentą.

7.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti kokybiškų Prekių, jeigu Klientas nesilaiko Taisyklėse numatytos grąžinimo tvarkos.

 

8. Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė

8.1. Šalių teisės ir pareigos įgyvendinamos atsižvelgiant į Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisykles, patvirtintas LR ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo.

8.2. Klientas turi teisę:

8.2.1. Įsigyti parduodamą Prekę Parduotuvėje nurodyta kaina Taisyklėse nustatyta tvarka;

8.2.2. Atsisakyti Prekės pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas Pardavėjui raštu apie tai per 7 (septynias) darbo dienas nuo Prekės pristatymo dienos, jeigu daiktas nebuvo sugadintas ar jo išvaizda iš esmės nepasikeitė, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:

8.2.2.1. Garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterinių programų tiekimo ir Klientas pažeidė pakuotės apsaugas;

8.2.2.2. Laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių;

8.2.2.3. Kosmetikos, parfumerijos ir tualetinių preparatų;

8.2.2.4. Vyriškus, berniukų, moteriškus arba mergaičių apatinius drabužėlius.

8.3. Klientas įsipareigoja:

8.3.1. Naudodamasis Pardavėjo teikiamomis paslaugomis Parduotuvėje vadovautis ir laikytis šiose Taisyklėse nustatytų nuostatų;

8.3.2. Neatskleisti savo prisijungimo duomenų tretiems asmenims;

8.3.3. Šiose Taisyklėse nustatyta tvarka užpildytus užsakymus pateikti Pardavėjui;

8.3.4. Taisyklėse nustatyta tvarka atsiskaityti už su Pardavėju už nupirktas Prekes;

8.3.5. Pasikeitus asmens duomenims, kurie pateikti registracijos formoje, šiuos duomenis nedelsiant atnaujinti;

8.3.6. Susipažinti su Parduotuvės Taisyklėmis.

8.4. Pardavėjas turi teisę:

8.4.1. Bet kada sustabdyti Parduotuvės veiklą;

8.4.2. Pakeisti, atnaujinti ir taisyti Taisykles;

8.4.3. Keisti parduodamų Prekių asortimentą ir kainas;

8.4.4. Klientui tyčiniais veiksmais kenkiant Parduotuvei ar Pardavėjui, be įspėjimo apriboti ar panaikinti Kliento registraciją ir galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

8.4.5. Anuliuoti Kliento užsakymą, kai Klientas vėluoja atsiskaityti, užsakydamas Prekes pasirinko išankstinį apmokėjimą;

8.4.6. Anuliuoti Kliento užsakymą, kai Klientas pasirenka atsiskaitymą grynais pinigais ir neatvyksta atsiimti Prekės, Pardavėjui nepavykus su Klientu susisiekti su Klientu per 7 (septynias) darbo dienas.

8.5. Pardavėjas įsipareigoja:

8.5.1. Parduoti Prekes ir teisės aktų nustatyta tvarka išduoti Klientui, atsiskaičiusiam už jas, Prekių pirkimą-pardavimą (pinigų sumokėjimą) patvirtinantį dokumentą;

8.5.2. Parduoti Prekes kartu su jų priklausiniais ir priedais tokios būklės, kuri atitiktų Kliento išsirinktą pavyzdį;

8.5.3. Pristatyti užsakytas Prekes Taisyklėse nustatytomis sąlygomis;

8.5.4. Garantuoti, kad būtų parduodamos tik saugios, tinkamos kokybės, komplektiškos prekės;

8.5.5. Parduodant ne maisto prekes, išduoti Klientui garantinį dokumentą, kuriame turi būti tiksliai ir aiškiai nurodytas Prekės kokybės garantijos terminas, jeigu parduodamoms Prekėms toks terminas yra nustatytas;

8.5.6. Prekes, kurioms nustatytas tinkamumo naudoti terminas, parduoti tokiu laiku, kad Klientas turėtų realią galimybę panaudoti šias Prekes iki jų tinkamumo naudoti termino pabaigos;

8.5.7. Suteikti valstybine kalba Klientui būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamą Prekę;

8.5.8. Kliento prašymu suteikti papildomą informaciją apie parduodamą Prekę;

8.5.9. Taisyklėse numatytomis sąlygomis sudaryti galimybę Klientui naudotis Parduotuvės teikiamoms paslaugomis.

8.6. Klientas atsako už pateiktų savo asmens duomenų teisingumą bei prisijungimo duomenų saugojimą ir neatskleidimą tretiems asmenims.

8.7. Klientas atsako už savo veiksmus atliktus internetinėje Parduotuvėje.

8.8. Pardavėjas nėra atsakingas už nuostolius kurie atsirado dėl to, jog Klientas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė buvo suteikta.

8.9. Pardavėjas neatsako už Parduotuvėje kitų trečių šalių skelbiamą reklamą ir joje esančios informacijos teisingumą.

8.10. Šalys susitaria, kad kilus vienos iš šalių atsakomybei, kaltoji šalis kitai šaliai atlygina tiesioginius nuostolius.

 

9. Kitos nuostatos

9.1. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

9.2. Šiose taisyklėse numatytiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teise.

9.3. Šalys įsipareigoja visus kylančius ginčus dėl Taisyklių vykdymo spręsti derybų būdu. Neišsprendus ginčo derybų būdu, teisminiai ginčai nagrinėjami pagal Pardavėjo buveinės vietą.